พิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 95 ปี


รูปภาพของ webmaster
พิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์
 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 95 ปี
      ด้วยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการในการน้อมเกล้าฯ อัญเชิญพระนามสมเด็จพระสุริโยทัย ให้เป็นชื่อโรงเรียนโดยเปลี่ยนจากชื่อเดิมคือ โรงเรียนสตรีบ้านทวาย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2482 ซึ่งได้ถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสที่วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งและครบรอบ 95 ปี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวง ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  พระมหาวีรกษัตรีย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องชาติไทย เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย องค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและชุมชนได้ถวายความกตัญญู  ปลูกจิตสำนึก ในความกล้าหาญ เสียสละ สมานสามัคคี