พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระสุริโยทัย วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561


รูปภาพของ webmaster
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสคล้ายวันสวรรคต
ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระสุริโยทัย พระมหาวีรกษัตรีย์ ผู้ทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และชาติไทย นับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญยิ่ง ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ทางโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวง ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 7:00 น. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย องค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและชุมชนได้ถวายความกตัญญู ปลูกจิตสำนึก ในความกล้าหาญ เสียสละ สมานสามัคคี