Open House โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ๒๕๖๑


รูปภาพของ webmaster

กำหนดการกิจกรรมงาน Open House โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงประยงคุ์ 

*************************************
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. - ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
๐๘.๐๐ – ๐๘.๑๕ น. - ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกล่าวเปิด
๐๘.๒๐ – ๐๙.๐๐ น. - การแสดงเปิดงานจากวงอังกะลุงและวงโยธวาทิต
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. - ทดสอบเตรียมความพร้อมเข้ามัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - นักเรียนเข้าฐานการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หอประชุมชั้น ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หอประชุมชั้น ๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องโสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หอประชุมชั้น ๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ หอประชุมชั้น ๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ห้องคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ หอประชุมชั้น ๗
ฐานการเรียนรู้อนุรักษ์พลังงาน ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่จัดส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยอย่างต่อเนื่อง
- มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ ๓ อันดับแรก
- ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
- เสร็จสิ้นกิจกรรม
*************************************