บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี


รูปภาพของ tech

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

บุคลากร

   
 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 
     
นางอ้อ ลิ้มเฉลิม นางชวนพิศ เที่ยวแสวง 
นางอภิรดี ทองพลอย
นางจงลักษณ์   วรรณเวช นางสาวจิราพร จิตกุย
 

 

นายอมรรัตน์  กลีบบัว นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี นางสาวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
      
นางสาวกนกนาถ เฉลียวไว  นางสาวสิริวรรณ  ตันชูชีพ  นายวรพันธ์  เรืองโอชา

 

 
ครูปริญญา คำภิวัลย์    
 • รางวัลเกียรติยศที่ภาคภูมิใจ
  • ปี 2542
  • ปี 2543
  • ปี 2544
  • ปี 2545
  • ปี 2546
  • ปี 2547
   • ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
  • ปี 2548
   • ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
  • ปี 2549
   • ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3
  • ปี 2550
   • ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4
  • ปี 2551
  • ปี 2552