บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                    บุคคลากรกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายศิรวินทร์ ฉินเฉลิมวงศ์ 

งานห้องสมุด

งานพยาบาล

งานโสตทัศนศึกษา

 

 

นางสาวพรพิมลจันทอง ฆ้องทองชัย

 

 

 

 
นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ

 

นายอมรรัตน์ กลีบบัว   

 

 

งานแนะแนว

                     

นายเอกรักษ์  สะอาดถิ่น
หัวหน้างาน

นายนริศ  ศรวณีย์ 

นางสาวปฐมา ประเสริฐกิจ

 

นางสาวนิรัญญา  นุ้ยพานิช

 

งานทะเบียนวัดผล


นายโอภาส ชื่นบานเย็น
หัวหน้างาน

นางสาวราตรี ศรีเอม


 นางสาวกาญจนา  คำรศ 

 

 

งานการเงิน 

งานพัสดุ 


งานบุคคล