อารยธรรมอียิปต์โบราณ(Civilization of Ancient Egypt)3. สมัยภายใต้การปกครองของผู้รุกราน 940 B.C. เรื่อยมา สมัยนี้ชนภายนอกปกครอง
อียิปต์โบราณเป็นระยะเวลายาวนานกล่าวคือ
     1. ลิบยาน (Libyans) ปกครองระหว่าง 940-710 B.C. ตั้งราชวงศ์ที่ 22-24

     2. เอธิโอเปียน (Ethiopians) ปกครองระหว่าง 736-657 B.C. ตั้งราชวงศ์ที่ 25

     3. อัสซีเรียน (Assyrians) ปกครองระหว่าง 664-525 B.C.

     4. เปอร์เซียน (Perians) ปกครองระหว่าง 525-404 B.C.

     5. เปอร์เซียนปกครองอียิปต์ครั้งที่สองระหว่าง 341-332 B.C.

     6. กรีก (Greeks) ปกครองระหว่าง 332-30 B.C.

The Spynx at Giza

 

Ramses II