อารยธรรมอียิปต์โบราณ(Civilization of Ancient Egypt)สมัยราชวงศ์ (Dynastic Period) แบ่งออกเป็น

1. สมัยราชอาณาจักรเก่า (The Old Kingdom) อยู่ในระยะประมาณ 3000-2400 B.C. นับว่าเป็นสมัยเริ่มต้นอียิปต์ให้มั่นคงและยืนยงต่อมา โดยถือว่าศูนย์กลางแห่งอำนาจทั้งมวลก็คือฟาโรห์ สมัยนี้เริ่มต้นเมื่อเมนุสรวมอียิปต์บนและอิยิปต์ล่างเข้าด้วยกันซึ่งกินเวลาตลอดสมัยราชวงศ์ที่ 1 คือประมาณปี 2700 B.C. จึงเป็นสมัยเริิ่มต้นราชวงศ์อย่างแท้จริง

          การปกครองสมัยนี้เป็นแบบเทวาธิปไตย (Theocracy)ฟาโรห์มีฐานะเป็นโอรสของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์คือสุริยเทพ เร หรือรา ทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าพระเป็นการรวมศาสนจักรและอาณาจักรเข้าด้วยกัน เป็นผู้บัญชาการกองทัพและบัญชาการทางด้านพลเรือนอีกด้วย

          นโยบายในการปกครองประเทศของฟาโรห์สมัยอาณาจักรเก่านี้คือรักษาสันติภาพไม่รุกรานใคร ฟาโรห์ไม่มีกองทัพของพระองค์เองแต่จะอาศัยการเกณฑ์จากแต่ละจังหวัด เนื่องจากมีรัฐบาลกลางที่เข้มแข็ง ประชาชนจึงมีความเป็นอยู่อย่างมีระเบียบและพอใจในความเป็นอยู่ของตนเองอาชีพส่วนใหญ่คือการเกษตรกรรม ชีวิตความเป็นอยู่นั้นมีอิทธิพลอย่างมากคือศิลปะของอียิปต์กล่าวคือ ศิลปะของอียิปต์จะแสดงออกในลักษณะที่มีความมั่นใจในตนเอง ศิลปะสำคัญในสมัยนี้คือการสร้างปิรามิด การสร้างปิรามิดในสมัยอาณาจักรเก่านี้ สร้างเพื่อถวายฟาโรห์โดยมีจุดประสงค์ว่าเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนม์แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์เมื่อเกิดแล้วจะได้ร่วมมือกับเทพเจ้าเพื่อประทานพรให้กับชาวอียิปต์เหมือนในชาตินี้ เพราะเชื่อว่าการที่แม่น้ำไนล์อุดมสมบูรณ์นั้นเป็นการกระทำของเทพเจ้า ชาวอียิปต์มีความเชื่อในโลกหน้าว่าถ้าทำสงครามในชาตินี้ ฟาโรห์ก็จะประทานความสุขมาให้เหมือนในชาตินี้ จึงได้สร้างปิรามิดถวายฟาโรห์ตั้งแต่เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่ และจะสำเร็จลงเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ปีรามิดนี้ตกแต่งด้วยเพชรพลอย และฐานของปิรามิดแต่ละมุมก็หันไปตามทิศทั้ง 4 ทิศ

Abu Simbel

แหล่งที่มา

http://std.kku.ac.th/5050201559/2.htm

http://elibrary.eduzones.com/

www.neutron.rmutphysics.com/

 http://ibrary.uru.ac.th/webdb/images/ab7..htm

อรุณี เริงธรรม